Komornik sądowy to osoba, która zajmuje się egzekucją sądową. Jest ona powoływana przez prezesa sądu rejonowego, w którego okręgu będzie działać. Ma on prawo do wykonywania czynności egzekucyjnych na terenie całego kraju.

Komornik a sąd rejonowy

Komornik zawsze działa przy sądzie rejonowym. Jest on pracownikiem tego sądu, ale wykonuje swoje obowiązki w sposób samodzielny. Sąd rejonowy Gdynia nadzoruje pracę komornika i może go odwołać w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków.

Ograniczenia terenowe komornika

Komornik ma prawo do wykonywania czynności egzekucyjnych na terenie całego kraju. W praktyce jednak komornicy często specjalizują się w egzekucjach w określonych dziedzinach prawa, takich jak prawo cywilne, prawo pracy czy prawo rodzinne. Dlatego też komornik może wykonywać czynności egzekucyjne tylko w zakresie, w którym posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Kiedy komornik Gdynia wkracza do odebrania mienia?

Komornik wkracza do odebrania mienia na podstawie tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to dokument, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Tytuł wykonawczy może być wydany przez sąd, komornika lub inny organ państwowy.

Komornik Gdynia może odebrać mienie dłużnika w następujących sytuacjach:

  • w przypadku niespłacenia długu – komornik może odebrać dłużnikowi mienie, aby pokryć jego zobowiązania,
  • w przypadku niewykonania zobowiązania – komornik może odebrać dłużnikowi mienie, aby wyegzekwować wykonanie zobowiązania,
  • gdy dojdzie do naruszenia prawa – komornik może odebrać dłużnikowi mienie, aby usunąć naruszenie prawa.
Sąd rejonowy Gdynia

Czynności egzekucyjne komornika

Komornik może wykonywać różnego rodzaju czynności egzekucyjne, w tym:

  • zajęcie ruchomości – komornik może zająć ruchomości dłużnika, takie jak samochód, telewizor, czy meble,
  • nieruchomości – może zająć nieruchomość dłużnika, taką jak dom, mieszkanie, czy działka,
  • zajęcie wierzytelności – komornik może zająć wierzytelności dłużnika, takie jak wynagrodzenie za pracę, czy renta,
  • wykonanie czynności niepieniężnej – może nakazać dłużnikowi wykonanie czynności niepieniężnej, takiej jak wybudowanie drogi, czy odnowienie budynku.

Ochrona dłużnika przed komornikiem

Dłużnik ma prawo do ochrony przed komornikiem. W niektórych przypadkach dłużnik może wnieść skargę na czynności komornika do sądu. Dłużnik może również złożyć wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.